Život

Gramatická definícia a príklady

Gramatická definícia a príklady

Gramatik je špecialista v gramatike jedného alebo viacerých jazykov: lingvista.

V modernej dobe sa tento pojem používa gramatik sa niekedy používa hanlivo na označenie gramatického puristu alebo predpisujúceho lekára - toho, kto sa primárne zaoberá „správnym“ používaním.
Podľa Jamesa Murphyho sa úloha gramatiky zmenila medzi klasickou érou („Rímski gramatici sa zriedka pustili do predpisovacej rady“) a stredoveku („Práve v tejto otázke stredovekí gramatici zasahujú do nových oblastí“). ) (Rétorika v stredoveku, 1981).

Vyjadrenie

 • Edward Sapir
  Muž, ktorý má na starosti gramatiku a je nazývaný a gramatik je považovaný všetkými obyčajnými mužmi za frigidného a zbaveného človeka. Nie je ťažké pochopiť veľmi bledý stav lingvistiky v Amerike.
 • H. L. Mencken
  Pri písaní a revízii tejto práce som sa viackrát preoral hlbokými a nekonečnými pojednaniami o gramatike a syntaxi a stretol som sa s fandením jedného z nich. gramatik s nákazlivou radosťou odhaľujú gramatické straty iného gramatika. A deväťkrát z desiatich, o pár strán ďalej, som zistil, že očarený purista sa krčí. Najzábavnejšia veda je zachránená pred úplnou hrôzou takýmito prejavmi ľudskej zlomyseľnosti a omylnosti.
 • Umberto Eco
  Keď spisovateľ ... hovorí, že pracoval bez toho, aby premýšľal o pravidlách procesu, jednoducho znamená, že pracoval bez toho, aby si uvedomil, že tieto pravidlá pozná. Dieťa správne hovorí svojím materinským jazykom, hoci nikdy nedokázal napísať jeho gramatiku. Ale gramatik nie je jediný, kto pozná pravidlá jazyka; sú dobre známe, aj keď nevedome, aj dieťaťu. Gramatik je iba ten, kto vie, ako a prečo dieťa ovláda jazyk.
 • Donatus, rímska gramatika
  Disciplína gramatiky sa vyvíjala paralelne s disciplínou rétoriky počas helénistického a rímskeho obdobia a obe sa často prekrývali. Gymnáziá zabezpečovali školenie potrebné pre študenta predtým, ako vstúpil do školy rétoriky ... Najznámejšou rímskou gramatikou bol Aelius Donatus, ktorý žil v štvrtom storočí po Kristovi a ktorého diela boli základnými gramatickými textami stredoveku ...
  Ars Minor jeho najčítanejšieho diela je obmedzený na diskusiu o ôsmich častiach reči ... ale o jeho plnejších Ars Grammatica ide nad rámec prísne gramatických tém, o ktorých sa v knihe 3 diskutuje o barbarstve a solecizme ako o chybách štýlu, ako aj o mnohých štýlových ozdobách, ktoré prediskutovali aj rétori…
  Donatusove zaobchádzanie s trofejami a postavami malo veľkú autoritu a zásadne sa opakovalo v príručkách ctihodnej Bede a ďalších neskorších spisovateľov. Pretože gramatika bola vždy viac študovaná ako rétorika a často z Donátovho textu, jeho diskusia zaistila, že tieto ozdoby štýlu boli známe v neskorších storočiach dokonca aj študentom, ktorí neštudovali rétoriku ako samostatnú disciplínu.
 • Robert A. Kaster
  V neskorom staroveku gramatik bol najprv strážcom jazyka, custos Latini sermonis, v slove Seneca alebo „strážca kĺbovej výpovede“ v popise Augustína. Mal chrániť jazyk pred korupciou, zachovať jeho súdržnosť a pôsobiť ako sprostredkovateľ kontroly. Preto na začiatku svojej histórie nachádzame gramatiku, ktorá si nárokuje právo obmedziť udelenie občianstva (civitas) na nové použitie. Ale na základe svojho príkazu k poetickým textom sa gramatická poručníctvo rozšírilo do inej všeobecnejšej oblasti ako ochranca tradície (historiae custos). Gramatik bol konzervátorom všetkých diskrétnych tradícií zakotvených v jeho textoch, od záležitostí prozódie (na ktorú sa Augustín vo svojej charakteristike odvoláva) až po osoby, udalosti a vieru, ktoré určovali hranice neúprosnosti a cnosti.
  Obe oblasti poručníctva teda zodpovedali dvom rozdeleniam gramatickej úlohy, znalosti správneho rozprávania a vysvetlenia básnikov…