Život

Definícia a príklady silných elektrolytov

Definícia a príklady silných elektrolytov

Silný elektrolyt je solut alebo roztok, ktorým je elektrolyt, ktorý sa v roztoku úplne disociuje.

Roztok bude obsahovať iba ióny a žiadne molekuly elektrolytu. Silné elektrolyty sú dobrými vodičmi elektriny, ale iba vo vodných roztokoch alebo v roztavenej forme.

Porovnávacia sila elektrolytu sa môže merať pomocou galvanického článku. Čím silnejší je elektrolyt, tým väčšie je vyrobené napätie.

Silná elektrolytická chemická rovnica

Disociácia silného elektrolytu je zrejmá z jeho reakčnej šípky, ktorá ukazuje iba na produkty. Naproti tomu reakčná šípka slabého elektrolytu ukazuje v oboch smeroch.

Všeobecná forma silnej elektrolytovej rovnice je:

silný elektrolyt (aq) → katión+ (aq) + anión- (Aq)

Príklady silných elektrolytov

Silné kyseliny, silné zásady a iónové soli, ktoré nie sú slabými kyselinami alebo zásadami, sú silné elektrolyty. Soli majú veľkú rozpustnosť v rozpúšťadle, ktoré pôsobia ako silné elektrolyty.

HCI (kyselina chlorovodíková), H2SO4 (kyselina sírová), NaOH (hydroxid sodný) a KOH (hydroxid draselný) sú všetky silné elektrolyty.