Zaujímavý

Zmena entalpie pre konkrétne množstvo reaktantu

Zmena entalpie pre konkrétne množstvo reaktantu

Takto je možné určiť zmenu entalpie chemickej reakcie s daným množstvom reaktantu.

Možno budete chcieť skontrolovať zákony termochémie a endotermické a exotermické reakcie skôr, ako začnete.

Problém:

Je známe, že na rozklad peroxidu vodíka:
H2O2(l) → H2O (l) + 1/2 O2(G); AH = -98,2 kJ
Na základe týchto informácií stanovte pre reakciu ΔH:
2H2O (l) + O2(g) → 2H2O2(L)

Riešenie:

Pri pohľade na druhú rovnicu vidíme, že ide o dvojnásobok prvej reakcie a opačným smerom.

Najprv zmeňte smer prvej rovnice.Keď sa zmení smer reakcie, zmení sa pre reakciu značka na AH

H 2O2(l) → H2O (l) + 1/2 O2(G); AH = -98,2 kJ

stáva

H2O (l) + 1/2 O2g) → H2O2(L); AH = +98,2 kJ

Po druhé, vynásobte túto reakciu 2.Pri vynásobení reakcie konštantou sa AH vynásobí rovnakou konštantou.
2H2O (l) + O2(g) → 2H2O2(L); AH = +196,4 kJ

Odpoveď:

AH = +196,4 kJ pre reakciu: 2H2O (l) + O2(g) → 2H2O2(L)